021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Situacioni plan – Katastarsko topografski plan

Kada se izvrši kupovina parcele sa predpostavkom da se na istoj želi graditi objekat potrebno je izvršiti snimanje detalja na predmetnoj parceli i izraditi kvalitetnu podlogu koja će projektantu služiti pri projektovanju predmetnog objekta.

Na situacionom planu se prikazuju detalji koji su snimljeni položajno i visinski  na terenu i trajnog su karaktera ( objekti, ulice,  infrastruktura, vodovi, kanali drveća ) i karakteristični detalji koji mogu biti od značaja za izradu Situacionog plana. U nekim slučajevima postoje zahtevi kada se snimaju i visine susednih objekata zbog uklapanja novog objekta u visinskom smislu sa objektima na trenu.

Situacioni planovi se izrađuju za sve potrebe projektovanja i  izgradnje objekata : mostova , pruga, stambenih zgrada, industrijskih objekata, uređenje eksterijera, melioraciju reka …

Zakon o planiranju i izgradnji kod podnošenja zahteva za izdavanje dozvola za izradnju objekata na portal CEOP ( Centralna Evidencija Objedinjene Procedure ) propisuje da se situacioni plan izradi u formi Katastarsko topografskog plana .

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela. Ovako izrađen katastarsko-topografski plan, u digitalnom obliku overava druga geodetske organizacija ( koja poseduje važeći licencu ), koja nije izradila KTP, već vrši nadzor i overava isti. I on se tada može koristiti kao osnova za projektovanje i kao grafička podloga pri podnošenju zahteva za izdavanje dozvole.

Realizovani projekti

  • „NAFTAGAS-TEHNIČKI SERVISI” DOO na više lokaliteta u Srbiji
  • „HIDROZAVOD“ AD na više lokaliteta u Srbiji
  • OPŠTINA SRBOBRAN
  • „NIS“ AD Novi Sad – Benziske stanice
  • “NAFTAHEM“ DOO naftni terminal Sremski Karlovci
  • GRAD PIROT više parcela u Pirotu
  • JKP“VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD“ više lokacija
  • „TELEKOM SRIJA“ AD
  • „GLOBAL SEED“ Čurug – proizvodni kompleks
  • Rapid Invest, Konzul, RTI, ZGP, Direkcija Vrbas itd.