021/210-0254 office@abco.co.rs
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Snimanje objekta za potrebe ishodovanja upotrebne dozvole po objedinjenoj proceduri

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi Uprava za planiranje i izgradnju, Odsek za objedinjenu proceduru.U postupku dobijanja upotrebne dozvole za izvedeni objekat po objedinjenoj proceduri Ministarstvo nadležno za poslove u građevinarstvu, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave odredio je posebne organizacione jedinice koje sprovode objedinjenu proceduru. Organizacione jedinice za:

 • prijavu radova
 • izdavanje lokacijskih uslova
 • pribavljanje uslova za projektovanje
 • izdavanje građevinske dozvole
 • priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu
 • izdavanje upotrebne dozvole
 • upis prava svojine na izgrađenom objektu

Razmena dokumenata i podnesaka u objedinjenoj proceduri obavlja se elektronskim putem u pdf formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom. Svi akti koje u vezi sa objedinjenom procedurom donosi nadležni organ, kao i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenu proceduru, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.
Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskim parcelama. Izdaju se za gradnju odnosno dogradnju objekta za koji se izdaje građevinska dozvola.

Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom, koji se izvršava po završetku izgradnje objekta.
Građevinska dozvola izdaje se za ceo objekat, odnosno za deo objekta, ako taj deo predstavlja tehničku i funkcionalnu celinu.
Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se izveštaj komisije za tehnički pregled, geodetski snimak izrađenih temelja, elaborat o završetku objekta u konstruktivnom smislu, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

Geodetski snimak izgrađenih temelja

Nakon izvedenih temelja objekta na predmetnoj parceli obaveza investitora je da prijavi završetak radova izgradnje temelja. Terenska ekipa izvršava geodetsko snimanje temelja sistemom za merenje ugla i dužine (Totalna stanica). Merenje se vrše sa prethodno uspostavljenog operativnog poligona razvijenog za potrebe prenošenja projekta i praćenja gradnje samog objekta od strane stručnjaka firme „AB&CO GEOSYSTEMS“.

Merenja temelja se vrši u pozicionom i visinskom smislu. Nakon statističke obrade rezultata merenja izrađuje se elaborat izvedenog stanja temelja na katastarskoj parceli, na osnovu kog se utvrđuje dali su temelji izvedeni u skladu sa izdatim lokacijskim i građevinskim uslovima.

Elaborat konstrukcije objekta
Način snimanja i izrade elaborata zavisi od konstruktivnih elemenata samog objekta. Terenska ekipa izvršava geodetsko snimanje elemenata konstrukcije objekta sistemom za merenje ugla i dužine (Totalna stanica). Snimanje objekata – višespratnica u konstruktivnom smislu podrazumeva merenje temelja objekta, merenje ploče svake etaže i merenje najviše tačke objekta – sleme. Obradom ovakve vrste podataka dobijamo vertikalni presek objekta u konstruktivnom smislu, sa apsolutnom odnosno relativnom visinom objekta. Na osnovu elaborata konstrukcije objekta utvrđuje se da li je objekat izveden prema projektu i zadatim uslovima.
Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta
Izrada elaborata geodetskih radova za izvedeni objekat se vrši po sledećoj proceduri:
 • najpre se vrši prijava geodetskih radova nadležnom organu (Republički geodetski zavod).
 • nakon pribavljenih podataka predmetne parcele pristupa se geodetskom snimanju objekta za koji se ishoduje upotrebna dozvola.Snimanje se vrši geodetskim instrumentom za merenje ugla i dužine (Totalna stanica).Kontrola snimanja vrši se merenjem frontova objekta u horizontalnoj ravni do na cm.
 • Prilikom geodetskog merenja na terenu se prikupljaju neophodne informacije: spratnost objekta, namena objekta, način korišćenja kao i vlasništvo nad objektima.

Elaborat geodetskih radova izrađuje se u skladu sa propisima o državnom premeru i katastru.

U sklopu elaborata geodetskih radova za izvedeni objekat izrađuje se i elaborat – nacrt posebnih delova objekta – „etažiranje“. Etažiranje je postupak merenja unutrašnjih jedinica objekta, na kojima se uspostavlja etažno vlasništo u cilju dobijanja izvedene neto površine objekta.

Utvrđivanjem ispravnosti svih uslova, nadležni organ donosi rešenje o upotrebnoj dozvoli, i po službenoj dužnosti u roku od 5 dana dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra.

Realizovani projekti

Nakon više od decenije uspešnog poslovanja firma „AB&Co Geosystems“ može da se pohvaliti veoma uspešnom saradnjom sa mnogobrojnim  kompanijama i realizacijom velikog broja projekata za ishodovanje upotrebne dozvole.

Izdvajamo neke od njih:

 • Geodetski radovi na izgradnji tržnog centra u KO Novom Sad za potrebe investitora „Nepi Real Estate Project One” DOO.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Inobačka”.
 • Geodetski radovi na izgradnji i rekontrukciji objekta za stara lica „Prihvatilište“ u KO Futog za potrebe investitora „Tron – tex“.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Rapid Invest”.
 • Geodetski radovi na izgradnji benzinske stanice u KO Zrenjanin za potrebe investitora „Naftagas – tehnički servis“.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Zvezdara za potrebe investitora „Galens Invest“.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Bolt- ing”.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Dijagoninvest”.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Dinamika”.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Dinamika Invest”.
 • Geodetski radovi na izgradnji poslovnog objekta za u KO Trešnjevac za potrebe investitora „Via product”.
 • Geodetski radovi na izgradnji stambenog objekta za kolektivno stanovanje u KO Novom Sad za potrebe investitora „Gra – vet”.

Pozovite nas

ALEKSANDAR KOVINČIĆ

rukovodilac obrade podataka, šef Odseka za održavanje premera i katastra nepokretnosti

sasa.kovincic@abco.co.rs

+381 64 821 6549